Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Административни услуги

Изваждане на заверени удостоверения за актуално състояние

Препис от съдебно решение

Удостоверение за липса на Производство по несъстоятелност.

Удостовeрение за липса на процес на ликвидация

Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела

Вписване, заличаване и изваждане на удостоверение от Централния регистър по особените залози

регистрация на ЕКАПФ;

Регистрация в инспекция по труда

Регистрация по Закона за защита на личните данни
 
 
Информация
arrow Текущо абонаментно счетоводно обслужване - Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност още