Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Административни услуги

Изваждане на заверени удостоверения за актуално състояние

Препис от съдебно решение

Удостоверение за липса на Производство по несъстоятелност.

Удостовeрение за липса на процес на ликвидация

Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела

Вписване, заличаване и изваждане на удостоверение от Централния регистър по особените залози

регистрация на ЕКАПФ;

Регистрация в инспекция по труда

Регистрация по Закона за защита на личните данни
 
 
Информация
arrow Годишно приключване - Изготвяне на Годишен счетоводен отчет в съответствие с Българското законодателство съдържащ - Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС още