Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Административни услуги

Изваждане на заверени удостоверения за актуално състояние

Препис от съдебно решение

Удостоверение за липса на Производство по несъстоятелност.

Удостовeрение за липса на процес на ликвидация

Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела

Вписване, заличаване и изваждане на удостоверение от Централния регистър по особените залози

регистрация на ЕКАПФ;

Регистрация в инспекция по труда

Регистрация по Закона за защита на личните данни
 
 
Информация
arrow Изготвяне на трудови договори със съответните длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение още