Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Правни услуги

Регистрация и пререгистрация на Едноличен търговец (ЕТ)

Регистрация и пререгистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност ( ЕООД)

Регистрация и пререгистрация на Дружество с ограничена отговорност (ООД)

Регистрация и пререгистрация на клонове на чуждестранни и местни търговци

Регистрация и пререгистрация на Юридически лица с нестопанска цел

Регистрация в инспекция по труда

Регистрация по Закона за защита на личните данни
 
 
Информация
arrow Годишно приключване - Изготвяне на Годишен счетоводен отчет в съответствие с Българското законодателство съдържащ - Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС още