Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Годишно приключване

Изготвяне на Годишен счетоводен отчет в съответствие с Българското законодателство съдържащ – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС;

изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ

изготвяне на годишни статистически форми за Националния статистически Институт.

Изготвяне на патентни декларации

Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци и такси 
 
Информация
arrow Правни услуги - Регистрация и пререгистрация на ЕТ, ЕООД, ООД, на клонове на чуждестранни и местни търговци, на Юридически лица с нестопанска цел, регистрация в инспекция по труда и по Закона за защита на личните данни още