Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Текущо абонаментно счетоводно обслужване

Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност;

Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието;

Текущо осчетоводяване и съхранение на първичните документи и следене на икономическите процеси във фирмата;

създаване на счетоводни отчети и регистри;

Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП по електронен

Изготвяне и подаване на VIES декларации.

Изготвяне и подаване на Интрастат декларации

Изчисляване на текущия финансов резултат и данъчните задължения;

Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти;

Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци, такси;

Водене на складово стопанство и аналитична отчетност според нуждите на фирмата

Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;

Изготвяне на инвентаризационни описи;

Изготвяне на Годишен счетоводен отчет, съдържащ: Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС;

Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи.

Представителство пред ТД на НАП.

Защитаване интересите на клиентите ни пред данъчните органи 
 
Информация
arrow Тримесечно счетоводно обслужване за малки и средни фирми, нерегистрирани по ДДС, в това число и тези, заплащащи еднократен годишен /патентен данък/ още