Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Тримесечно счетоводно обслужване

     Тази услуга е предназначена преди всичко за малки и средни фирми, нерегистрирани по ДДС, в това число и тези, заплащащи еднократен годишен /патентен данък/. Тя включва:

предаване на документите и водене на счетоводството на тримесечия;

изчисляване на годишен патентен данък и промените му през годината, следене на разплащанията по данъчните и осигурителни задължения;

данъчно представителство пред съответното данъчно подразделение при подаването на годишни декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ; други видове данъчни декларации;

консултации в областта на данъчното облагане, счетоводството и др.;

годишно счетоводно приключване и съставяне на годишни счетоводни отчети.

 
 
Информация
arrow Правни услуги - Регистрация и пререгистрация на ЕТ, ЕООД, ООД, на клонове на чуждестранни и местни търговци, на Юридически лица с нестопанска цел, регистрация в инспекция по труда и по Закона за защита на личните данни още