Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Трудово-правни отношения и социално осигуряване

Изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала

Изготвяне на трудови договори със съответните длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение;

Изчисляване на болнични и отпуски

Изготвяне и подаване на магнитен носител, изискваната от НОИ ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица ( декл. Обр.1 и Обр.6 );

Изчисляване и изготвяне на месечните ведомости за работни заплати

Изготвяне на осигуровки и персонална информация за НОИ;

Издаване трудови книжки, вписване на изменения на трудовото възнаграждение в тях, приключване при напускане;

Водене на регистър за издадените трудови книжки

Изготвяне на граждански договори, издаване на сметки за изплатени суми;

Изготвяне на платежни документи и служебни бележки;

Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ по електронен път за новоназначени, преназначени или напуснали работници и служители

Изготвяне на удостоверения за доходи -УП-1, УП-2, УП-3

Изготвяне на служебни бележки за Бюрата по труда, Службите за социално подпомагане и др.;

Изготвяне на необходимите при пенсиониране документи;

Регистрация и кореспонденция с Инспекцията по труда


 
 
Информация
arrow Предлагаме модерно, професионално и качествено счетоводно обслужване и данъчна отчетност, компетентни консултации по счетоводни въпроси касаещи данъчното законодателство, трудово-правните и осигурителни отношения на достъпни цени още